Welcome to Tesla Motors Club
Discuss Tesla's Model S, Model 3, Model X, Model Y, Cybertruck, Roadster and More.
Register

Review na 3000 km roadtrip naar Frankrijk in MY RWD

This site may earn commission on affiliate links.
Gelukkig nieuwjaar allemaal!

Ik ben net terug van mijn 3000 km lange roadtrip vanuit Zuid-Frankrijk in een gloednieuwe RWD MY. Hier is mijn recensie en indrukken van de roadtrip. Voel je vrij om je waardevolle opmerkingen toe te voegen.

Ik ben geen moedertaalspreker Nederlands, dus gebruik google translate om me hier te helpen. Vandaar dat sommige vertalingen suboptimal zouden zijn. :)

 1. Als eerste keer EV-rijder vond ik bereikangst niet bestaand. Reed op de terugweg ongeveer 1200 km op de terugweg en Tesla-navigatie leidde me netjes door alle 5 oplaadstops. Drie van hen hadden het behoorlijk druk, maar kregen altijd een plek om op te laden.
 2. Maximaal kon ik tussen de twee superchargers rijden was ongeveer 225 km. Aan de ene kant is het niet te veel, maar aan de andere kant kwam ik best vers terug in NL! Ik merkte ook op dat het tijdstip van aankomst dat mij werd voorgesteld toen ik aan mijn reis in Frankrijk begon, nauw overeenkwam (binnen 10 minuten) met mijn aankomst in NL! Dit is veel beter dan google of tomtom wat alleen rekening houdt met rijtijd. Ik gebruikte de superchargerende tijd om te eten en te ontspannen, dus er werd geen extra tijd besteed. Leuk!
 3. Ik zag dit rare gedrag van Tesla Navigation op een deel van de A7 in Frankrijk, waar het ons ongeveer 20 - 25 km van de snelweg weghaalde, door dorpen en ons vervolgens bij dezelfde snelweg terug liet komen. Dit was hetzelfde gedeelte, zowel op heen- als terugreizen. Ik weet niet zeker of het te wijten was aan het verkeer of aan dat deel van de A7 dat door grotere hoogten ging en dus de auto de batterij wilde sparen. Enig idee? Ik vermoed het laatste omdat het verkeer vrij licht was en ik de navigatie alleen heb ingesteld om me om te leiden als het me meer dan 5 minuten bespaart.
 4. Laadinfrastructuur in Frankrijk is niet zo goed als hier in NL. Ik vond een oplader van 11 KW op ongeveer 0,5 km van mijn hotel waar ik elke avond 2-3 uur oplaadde, wat genoeg was voor mijn dagtochten. Hoewel ik een IZIVIA-laadpas had besteld om in Frankrijk te gebruiken, was deze niet nodig omdat de Shell (Newmotion)-kaart als een zonnetje werkte. Ik moest per minuut betalen om in Frankrijk op te laden, maar voor 6 cent per minuut, of 3,6 euro per uur voor 11 KW opladen, was het vrij goedkoop.
 5. De algehele efficiëntie gedurende de hele reis was 18,8 KW per 100 km. Dit was met volle bagage en 2 volwassenen + 2 kinderen. In Frankrijk reed ik met 130 - 132 km/u op de tolwegen en bij de snelheidslimieten op andere wegen. Het weer was overdag rond de 15 graden, maar 's ochtends en' s avonds koeler. De binnentemperatuur werd ingesteld op 18,5 graden met af en toe stoelverwarming aan. Hopelijk is het in de zomer efficiënter.
 6. Ik had de Tesla spatlappen voor de voorbanden voor de reis geïnstalleerd en ze werkten prachtig! Ik zou zeggen dat het een must have is. Voordat ik ze installeerde, maakte ik mijn autozijden vuil, zelfs tijdens een korte rit in regen, maar met hen zijn de zijkanten van de auto schoon, zelfs na 3000 km!.
 7. Platte plekken op de banden zijn nu helemaal weg.
 8. Sommige wegen, vooral binnen de steden en dorpen, zijn vrij slecht in Frankrijk en in België. Auto was echt hobbelig en ongemakkelijk om over die kapotte oppervlakken te rijden. Ik denk dat ik de verbeterde vering heb (niet zeker hoe ik het moet controleren?), maar het was niet erg prettig om eroverheen te rijden.
 9. Geen probleem met automatisch grootlicht. Werkte prachtig. Ik gebruik de nieuwste softwareversie 2022.44.25.3
 10. Soms verloor ik mobiele connectiviteit, zelfs op de tolwegen. Muziek (Spotify/apple music/tidal) werkte toen niet meer en navigatie was op die plaatsen zonder verkeersinformatie. Het kwam na een paar minuten terug.
 11. Met EAP was navigeren op de automatische piloot een allegaartje. Het werkte vaak leuk, om rijstrookwijzigingen voor te stellen en ze daadwerkelijk automatisch te doen, maar soms werden rijstrookwijzigingen naar mijn zin te laat voorgesteld. Ik denk dat het het beste werkt op een volgafstand van 3-4. Ik zag ook dat het vaak een rijstrookwissel suggereerde voor ongeveer een seconde, maar nam het toen terug en stelde na een paar seconden dezelfde rijstrookwissel weer voor. Het was alsof het de eerste keer niet in staat was om een besluit te nemen. Vreemd. Toen hij in de regen reed, ging het gewoon uit met alleen de automatische rijstrook die bleef werken, wat geweldig werkte, zelfs als het voor mij moeilijk was om de rijstrook te zien in België, waar zoveel spray uit het water kwam op de wegen, die we hier in NL niet hebben.
 12. Automatische richtingaanwijzers zijn geweldig. Ze werken heel goed, want zelfs met de helft van de druk op de richtingaanwijzerknop blijven ze knipperen totdat de rijstrookwissel is voltooid, wat soms 4-5 knippert bij het wisselen van rijstrook bij hogere snelheden en in de regen kan duren! Omdat Frankrijk echter een rotondeland is, had ik problemen terwijl ik zei dat ik de derde afslag nam. Bij het betreden van de rotonde zou ik de linkerindicator geven, maar dan tussen uitgangen 2 en 3 moet ik de richtingaanwijzer twee keer omhoog duwen, één keer om de linker richtingaanwijzer te annuleren en dan weer om de rechter richtingaanwijzer in te schakelen. Weet iemand of er een manier is om dit te omzeilen?
 13. Ik miste het enorm om geen USS te hebben tijdens het parkeren en navigeren door krappe ondergrondse parkeergarages in Frankrijk. Ik hoop dat we de functionaliteit snel weer in een of andere vorm krijgen!
 14. Sentry-modus werkte soms en op andere momenten liet het me gewoon zien dat er een schildwachtgebeurtenis plaatsvond, maar liet me toen niet de werkelijke beelden zien. Enig idee wat hier mis zou kunnen gaan? Ik heb slechts 3-4 clips op mijn OEM-stick, dus het kan toch niet vol zijn?
 15. AC werkte geweldig. Het is niet nodig om de mist van mijn voorruit te houden door de ontdooier aan de voorkant aan te zetten, zelfs niet bij stromende regen en slecht weer.

Sorry dat het een vrij lange recensie werd. Voel je vrij om commentaar te geven en je ervaringen te delen. Graag gezien of sommigen van jullie ook een soortgelijke ervaring hadden en of we van elkaar kunnen leren om elke reis beter te maken. Nogmaals een gelukkig nieuwjaar! :)
 
Original English version below as some of the translations were not accurate :) :-

Happy new year everyone! I am just back from my 3000 km road trip from south of France in a brand new RWD MY. Here is my review and impressions from the road trip. Feel free to add your valuable comments.
 1. As a first time EV driver, I found range anxiety to be non-existent. Drove around 1200 kms in a single day on my way back and Tesla navigation neatly guided me through all 5 charging stops. Three of them were quite busy but always got a place to charge.
 2. Maximum I was able to drive between the two superchargers was about 225 kms. On one hand its not too much, but then on the other hand I arrived back in NL quite fresh! I also noted that the time of arrival that I was suggested when I started my journey in France closely matched (within 10 minutes) of my arrival in NL! This is much better than google or tomtom which only takes driving time into account. I used the supercharging time to eat and relax, so there was no extra time spent. Nice!
 3. I saw this weird behaviour by Tesla Navigation on one section of A7 in France where it took us away from highway for around 20 - 25 kms, through villages and then made us join the same highway back. This was same section both on onward and return journeys. Not sure if it was due to traffic or due to that part of A7 going through higher elevations and thus car wanting to save battery. Any ideas? I suspect the latter as the traffic was quite light and I have set the navigation only to re-route me if it saves me more than 5 minutes.
 4. Charging infrastructure in France is not so good as here in NL. I found an 11 KW charger around 0.5 kms from my hotel where I used to charge for 2-3 hours every evening, which was enough for my day trips. Although I had ordered an IZIVIA charge pass to use in France, it was not needed as Shell (Newmotion) card worked like a charm. I had to pay on a per minute basis to charge in France, but at 6 cents per minute, or 3.6 euros per hour for 11 KWs of charging, it was quite cheap.
 5. Overall efficiency during the whole trip was 18.8 KW per 100 kms. This was with full luggage and 2 adults + 2 kids. In France I drove at 130 - 132 kmph on the toll roads and at the speed limits on other roads. Weather was around 15 degrees during the day but cooler in the mornings and evenings. Inside temperature was set to 18.5 degrees with seat heating on occasionally. Hopefully it will be Moree efficient in the summers.
 6. I had installed the Tesla mud flaps for the front tires before the trip and they worked beautifully! I would say its a must have. Before installing them, I got my car sides dirty even during a short drive in rains, but with them the sides of the car are clean even after 3000 kms!.
 7. Flat spots on the tires are completely gone now.
 8. Some of the roads, especially within the cities and towns are quite bad in France and in Belgium. Car was really bumpy and uncomfortable driving over those broken surfaces. I think I have the improved suspension (not sure how to check it?), but it was not very pleasant driving over them.
 9. No issue with auto high beam. Worked beautifully. I am on the latest software version 2022.44.25.3
 10. Some times I lost mobile connectivity even on the toll roads. Music (Spotify/apple music/tidal) stopped working then and navigation was without traffic information at those places. It came back after few minutes.
 11. With EAP, navigate on autopilot was a mixed bag. It worked nice many times, to suggest lane changes and actually doing them automatically, but sometimes lane changes were suggested too late for my liking. I think it works best on a follow distance of 3-4. I also saw that many times it suggested a lane change for like one second, but then took it back and then after couple of seconds, suggested the same lane change again. It was like it was unable to make its mind the first time. Strange. Then while driving in the rains, it just turned off with only auto lane keeping working, which worked awesome even when it was hard for me to see the lane makings in Belgium, where so much spray was coming from the water on the roads, which we do not have here in NL.
 12. Auto turn signals are awesome. They work really well as even with half the push on the turn signal knob, they will keep blinking until the lane change is complete, which sometimes can take 4-5 blinks when changing lanes at higher speeds and in the rain! However as France is a rotonde country, I had issues while say taking the third exit. While entering the rotonde I would give left indicator, but then between exits 2 and 3, I have to push the turn signal up twice, once to cancel the left turn signal and then again to engage the right turn signal. Does anyone know if there is a way around this?
 13. I dearly missed not having USS while parking and navigating through tight underground parking garages in France. Hope we get the functionality back in some shape or form soon!
 14. Sentry mode worked sometimes and at other times it just showed me that a sentry event occurred, but then didn’t show me the actual footage. Any ideas what could be going wrong here? I have only 3-4 clips on my OEM thumb drive, so it can’t be full right?
 15. AC worked awesome. No need to keep the mist off my windscreen by turning on front defroster even in pouring rain and poor weather.
 16. Also good to know, the ANWB toll badge was great! For superchargers I had to leave and re-enter the toll road a few times and with toll badge that was a breeze!
Sorry it became quite a long review. Do feel free to comment and share your experiences. Eager to see if some of you also had a similar experience and if we can learn from each other to make every journey better. Happy new year once again! :)
 
Gelukkig nieuwjaar allemaal!

Ik ben net terug van mijn 3000 km lange roadtrip vanuit Zuid-Frankrijk in een gloednieuwe RWD MY. Hier is mijn recensie en indrukken van de roadtrip. Voel je vrij om je waardevolle opmerkingen toe te voegen.

Ik ben geen moedertaalspreker Nederlands, dus gebruik google translate om me hier te helpen. Vandaar dat sommige vertalingen suboptimal zouden zijn. :)

 1. Als eerste keer EV-rijder vond ik bereikangst niet bestaand. Reed op de terugweg ongeveer 1200 km op de terugweg en Tesla-navigatie leidde me netjes door alle 5 oplaadstops. Drie van hen hadden het behoorlijk druk, maar kregen altijd een plek om op te laden.
 2. Maximaal kon ik tussen de twee superchargers rijden was ongeveer 225 km. Aan de ene kant is het niet te veel, maar aan de andere kant kwam ik best vers terug in NL! Ik merkte ook op dat het tijdstip van aankomst dat mij werd voorgesteld toen ik aan mijn reis in Frankrijk begon, nauw overeenkwam (binnen 10 minuten) met mijn aankomst in NL! Dit is veel beter dan google of tomtom wat alleen rekening houdt met rijtijd. Ik gebruikte de superchargerende tijd om te eten en te ontspannen, dus er werd geen extra tijd besteed. Leuk!
 3. Ik zag dit rare gedrag van Tesla Navigation op een deel van de A7 in Frankrijk, waar het ons ongeveer 20 - 25 km van de snelweg weghaalde, door dorpen en ons vervolgens bij dezelfde snelweg terug liet komen. Dit was hetzelfde gedeelte, zowel op heen- als terugreizen. Ik weet niet zeker of het te wijten was aan het verkeer of aan dat deel van de A7 dat door grotere hoogten ging en dus de auto de batterij wilde sparen. Enig idee? Ik vermoed het laatste omdat het verkeer vrij licht was en ik de navigatie alleen heb ingesteld om me om te leiden als het me meer dan 5 minuten bespaart.
 4. Laadinfrastructuur in Frankrijk is niet zo goed als hier in NL. Ik vond een oplader van 11 KW op ongeveer 0,5 km van mijn hotel waar ik elke avond 2-3 uur oplaadde, wat genoeg was voor mijn dagtochten. Hoewel ik een IZIVIA-laadpas had besteld om in Frankrijk te gebruiken, was deze niet nodig omdat de Shell (Newmotion)-kaart als een zonnetje werkte. Ik moest per minuut betalen om in Frankrijk op te laden, maar voor 6 cent per minuut, of 3,6 euro per uur voor 11 KW opladen, was het vrij goedkoop.
 5. De algehele efficiëntie gedurende de hele reis was 18,8 KW per 100 km. Dit was met volle bagage en 2 volwassenen + 2 kinderen. In Frankrijk reed ik met 130 - 132 km/u op de tolwegen en bij de snelheidslimieten op andere wegen. Het weer was overdag rond de 15 graden, maar 's ochtends en' s avonds koeler. De binnentemperatuur werd ingesteld op 18,5 graden met af en toe stoelverwarming aan. Hopelijk is het in de zomer efficiënter.
 6. Ik had de Tesla spatlappen voor de voorbanden voor de reis geïnstalleerd en ze werkten prachtig! Ik zou zeggen dat het een must have is. Voordat ik ze installeerde, maakte ik mijn autozijden vuil, zelfs tijdens een korte rit in regen, maar met hen zijn de zijkanten van de auto schoon, zelfs na 3000 km!.
 7. Platte plekken op de banden zijn nu helemaal weg.
 8. Sommige wegen, vooral binnen de steden en dorpen, zijn vrij slecht in Frankrijk en in België. Auto was echt hobbelig en ongemakkelijk om over die kapotte oppervlakken te rijden. Ik denk dat ik de verbeterde vering heb (niet zeker hoe ik het moet controleren?), maar het was niet erg prettig om eroverheen te rijden.
 9. Geen probleem met automatisch grootlicht. Werkte prachtig. Ik gebruik de nieuwste softwareversie 2022.44.25.3
 10. Soms verloor ik mobiele connectiviteit, zelfs op de tolwegen. Muziek (Spotify/apple music/tidal) werkte toen niet meer en navigatie was op die plaatsen zonder verkeersinformatie. Het kwam na een paar minuten terug.
 11. Met EAP was navigeren op de automatische piloot een allegaartje. Het werkte vaak leuk, om rijstrookwijzigingen voor te stellen en ze daadwerkelijk automatisch te doen, maar soms werden rijstrookwijzigingen naar mijn zin te laat voorgesteld. Ik denk dat het het beste werkt op een volgafstand van 3-4. Ik zag ook dat het vaak een rijstrookwissel suggereerde voor ongeveer een seconde, maar nam het toen terug en stelde na een paar seconden dezelfde rijstrookwissel weer voor. Het was alsof het de eerste keer niet in staat was om een besluit te nemen. Vreemd. Toen hij in de regen reed, ging het gewoon uit met alleen de automatische rijstrook die bleef werken, wat geweldig werkte, zelfs als het voor mij moeilijk was om de rijstrook te zien in België, waar zoveel spray uit het water kwam op de wegen, die we hier in NL niet hebben.
 12. Automatische richtingaanwijzers zijn geweldig. Ze werken heel goed, want zelfs met de helft van de druk op de richtingaanwijzerknop blijven ze knipperen totdat de rijstrookwissel is voltooid, wat soms 4-5 knippert bij het wisselen van rijstrook bij hogere snelheden en in de regen kan duren! Omdat Frankrijk echter een rotondeland is, had ik problemen terwijl ik zei dat ik de derde afslag nam. Bij het betreden van de rotonde zou ik de linkerindicator geven, maar dan tussen uitgangen 2 en 3 moet ik de richtingaanwijzer twee keer omhoog duwen, één keer om de linker richtingaanwijzer te annuleren en dan weer om de rechter richtingaanwijzer in te schakelen. Weet iemand of er een manier is om dit te omzeilen?
 13. Ik miste het enorm om geen USS te hebben tijdens het parkeren en navigeren door krappe ondergrondse parkeergarages in Frankrijk. Ik hoop dat we de functionaliteit snel weer in een of andere vorm krijgen!
 14. Sentry-modus werkte soms en op andere momenten liet het me gewoon zien dat er een schildwachtgebeurtenis plaatsvond, maar liet me toen niet de werkelijke beelden zien. Enig idee wat hier mis zou kunnen gaan? Ik heb slechts 3-4 clips op mijn OEM-stick, dus het kan toch niet vol zijn?
 15. AC werkte geweldig. Het is niet nodig om de mist van mijn voorruit te houden door de ontdooier aan de voorkant aan te zetten, zelfs niet bij stromende regen en slecht weer.

Sorry dat het een vrij lange recensie werd. Voel je vrij om commentaar te geven en je ervaringen te delen. Graag gezien of sommigen van jullie ook een soortgelijke ervaring hadden en of we van elkaar kunnen leren om elke reis beter te maken. Nogmaals een gelukkig nieuwjaar! :)
Dankjewel! Waar heb je de spatlappen gekocht een kun je foto laten zien aub?
 
 • Like
Reactions: SnowLeopard
The detours are par for the course. Here's what my own Model S suggests every time I travel in the direction of The Hague. Makes. No. Effing. Sense.

1672683981600.png
 
 • Like
Reactions: MaSansky
Omdat Frankrijk echter een rotondeland is, had ik problemen terwijl ik zei dat ik de derde afslag nam. Bij het betreden van de rotonde zou ik de linkerindicator geven, maar dan tussen uitgangen 2 en 3 moet ik de richtingaanwijzer twee keer omhoog duwen, één keer om de linker richtingaanwijzer te annuleren en dan weer om de rechter richtingaanwijzer in te schakelen. Weet iemand of er een manier is om dit te omzeilen?
Volgens het (Belgische) verkeersreglement moet je niet knipperen om een rotonde op te rijden. Enkel om de rotonde te verlaten. Ik denk dat dit in gans Europa zo is. Zo spaar je 1 actie uit.
 
 • Like
Reactions: NielsA
Aah that’s strange. Any idea how to avoid this behavior as this could be really misleading when going to a new location. Should i go back to using Google maps via phone?
I try to use common sense and always have the full route on screen so it becomes apparent when the navigation is trying to get me to take the scenic route.
 
 • Like
Reactions: mr_nederland
Lang artikel, maar toch de rssentie in deze gevonden.
Bij het afslaan van de rotonde is het verplicht richting aan te geven naar rechts. In de Nederlandse rijopleiding wordt aangeleerd naar links richting aan te geven bij het voor driekwart nemen van de rotonde.[27] Dit is echter niet verplicht.[26] In België, Duitsland en Oostenrijk is het zelfs verboden op deze manier richting aan te geven.[28][29][30]
 
 • Like
 • Informative
Reactions: NielsA and Mars2020
Lang artikel, maar toch de rssentie in deze gevonden.
Bij het afslaan van de rotonde is het verplicht richting aan te geven naar rechts. In de Nederlandse rijopleiding wordt aangeleerd naar links richting aan te geven bij het voor driekwart nemen van de rotonde.[27] Dit is echter niet verplicht.[26] In België, Duitsland en Oostenrijk is het zelfs verboden op deze manier richting aan te geven.[28][29][30]
Mijn dochter is net begonnen met rijlessen, in Nederland, en haar wordt niet aangeleerd om naar links richting aan te geven.
Hangt dus vooral van de rij instructeur af.
 
Mijn dochter is net begonnen met rijlessen, in Nederland, en haar wordt niet aangeleerd om naar links richting aan te geven.
Hangt dus vooral van de rij instructeur af.
Iedere paar jaar denkt het CBR daar weer anders over en volgen instructeurs dat.
Ze zijn blijkbaar nu weer van mening dat ordentelijk communiceren met andere weggebruikers weer overrated is.
 
 • Like
Reactions: MaSansky and OttoR
Behalve voor de mensen die op de rotonde komen aangereden en zien voor de rotonde al waar je heen zult gaan. ;)
Je hoeft dat niet te zien toch. Enige wat je moet weten, is of hij er bij de volgende af gaat, dan kan je al anticiperen op een vertraging. Als hij dus niet rechts knippert kan je daar dus ook al van uit gaan.
En eigenlijk moet je sowieso altijd beducht zijn op een vertraging van je voorganger, niet enkel
Op een rotonde.
Enige nut van knipperen op een rotonde is dat iemand die er op wil, vroeger kan vertrekken als je aangeeft dat je nog voor hem afslaat (ten gunste van de snellere doorstroming). Dat knipperen is dus met rechts, niet met links.
 
Je hoeft dat niet te zien toch.
Maar het is wel prettig en fatsoenlijk om te communiceren wat je van plan bent.
Enige wat je moet weten, is of hij er bij de volgende af gaat, dan kan je al anticiperen op een vertraging. Als hij dus niet rechts knippert kan je daar dus ook al van uit gaan.
Klopt maar toch is het prettig en fatsoenlijk om duidelijk te zijn.
En eigenlijk moet je sowieso altijd beducht zijn op een vertraging van je voorganger, niet enkel
Op een rotonde.
Dus non argument.
Enige nut van knipperen op een rotonde is dat iemand die er op wil, vroeger kan vertrekken als je aangeeft dat je nog voor hem afslaat (ten gunste van de snellere doorstroming). Dat knipperen is dus met rechts, niet met links.
Dus beiden omdat het nog duidelijker is.

Het enige probleem is dat richting aangeven sowieso vaak slecht gebeurd. Minder "moeten" aangeven is dan wellicht een reden om het te doen.
Het alleen rechts aangeven heeft alleen zin voor wat er achter je rijdt. Verder eventueel als er nog een fietspad / voetpad is.
 
 1. Automatische richtingaanwijzers zijn geweldig. Ze werken heel goed, want zelfs met de helft van de druk op de richtingaanwijzerknop blijven ze knipperen totdat de rijstrookwissel is voltooid, wat soms 4-5 knippert bij het wisselen van rijstrook bij hogere snelheden en in de regen kan duren!
Welke functionaliteit bedoel je hier precies mee? Onderdeel van enhanced autopilot?
 
 • Disagree
Reactions: DM231191
En eigenlijk moet je sowieso altijd beducht zijn op een vertraging van je voorganger, niet enkel
Op een rotonde.
Enige nut van knipperen op een rotonde is dat iemand die er op wil, vroeger kan vertrekken als je aangeeft dat je nog voor hem afslaat (ten gunste van de snellere doorstroming). Dat knipperen is dus met rechts, niet met links.
Ehm ja inderdaad. Laatst had ik dus iemand achter me die niet bezig was met dat ik bij het verlaten van de rotonde even vaart minderde om zeker te zijn dat ik geen fietsers en voetgangers omver zou rijden dus ik hield even in. Gelukkig reden we allebei vrij langzaam al maar toch evengoed schade.

Als he heel druk is bij een rotonde dan geef ik vaak wel voor het de rotonde oprijden aan als ik er links weer af moet. Ik merk dat men dan geneigd is om je er makkelijker tussen te laten als de drukte niet op de route zit die voor mij linksaf is.
 
 • Like
Reactions: JayWayB and OttoR